Αικατερινάρη: Η εταιρική διακυβέρνηση είναι η καρδιά μίας κουλτούρας που βασίζεται σε ισχυρές αξίες

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) έχει τοποθετήσει ψηλά στις στρατηγικές της προτεραιότητες την εταιρική διακυβέρνηση καθώς αναγνωρίζει ότι η μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον προϋποθέτει μεταξύ άλλων και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για αυξημένη διαφάνεια και υπεύθυνη διοίκηση.
Επίσης, επιδιώκει την εδραίωση μίας νέας νοοτροπίας που μπορεί να ενισχύεται και να προωθείται από την εφαρμογή καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και υψηλών προτύπων κανονιστικής συμμόρφωσης, τα οποία οφείλουν με τη σειρά τους να συμπορεύονται με τις επιχειρηματικές λειτουργίες της κάθε εταιρείας.

Η εταιρική διακυβέρνηση δεν αφορά τυπικότητες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που μπορεί να μην παράγουν ποτέ προστιθέμενη αξία και συχνά μένουν στο συρτάρι αλλά, αντίθετα, στοχεύει στη θέσπιση και κατανόηση πολιτικών και στοχευμένων διαδικασιών που προάγουν την εμπέδωση μίας σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας γύρω από ζητήματα διαφάνειας, αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων αλλά και διαβούλευσης όπου απαιτείται.

Προσβλέποντας στην προστιθέμενη αξία και στη δυναμική οι οποίες δημιουργούνται από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών και εργαζομένων των εταιρειών σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης, η ΕΕΣΥΠ έχει σχεδιάσει πολιτικές αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία πραγματοποιούνται στις θυγατρικές της.

Δείγμα αυτών των εργαλείων και του τρόπου εφαρμογής τους παρουσιάστηκε από στελέχη της ΕΕΣΥΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην εκδήλωση με θέμα “Εταιρική Διακυβέρνηση & Συμμόρφωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου”. Συγκεκριμένα, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος που λειτουργούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία της ΕΕΣΥΠ, τέθηκαν στο παριστάμενο κοινό εξειδικευμένων εκπροσώπων περίπου 50 εισηγμένων εταιρειών ερωτήσεις στις οποίες αποκρίθηκαν διαδραστικά σε πραγματικό χρόνο μέσω ειδικών voting buttons.

Από αυτές τις ερωτήσεις, αναδείχθηκε ότι αν και η σημασία της εταιρικής κουλτούρας είναι θεωρητικά σαφής σε όλους, η αποτελεσματικότητά της σε κάθε οργανισμό μπορεί να διαφέρει και να επιδέχεται σημαντικών βελτιώσεων.

Μία αναποτελεσματική κουλτούρα μπορεί να οδηγεί στην παγίωση λανθασμένων συμπεριφορικών πρακτικών ή/και στη δημιουργία προβλημάτων συμμόρφωσης για τις εταιρείες. Ενδεικτικά, μέσω του live voting προέκυψαν και τα παρακάτω αποτελέσματα, όταν ερωτήθηκε το κοινό για το βαθμό κινδύνου που αντιμετωπίζουν γενικά οι ελληνικές επιχειρήσεις σε κύρια θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Επιπλέον των workshops, η ΕΕΣΥΠ ολοκληρώνει ένα καινοτόμο για τα Ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα e-learning του προσωπικού για θέματα δεοντολογίας, ηθικής και κανονιστικής συμμόρφωσης, το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλες τις θυγατρικές και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα και για τους δημόσιους οργανισμούς ή/και στον ιδιωτικό τομέα καθώς στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και εργαλεία.

Με αφορμή τη συμμετοχή στην εκδήλωση, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, κα Ράνια Αικατερινάρη δήλωσε: “Η εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι ούτε θεωρία, ούτε γραφειοκρατία, ούτε αναγκαίο κακό. Είναι η καρδιά μίας κουλτούρας που βασίζεται σε ισχυρές αξίες και προάγει τη διαφάνεια. Αυτή είναι η κουλτούρα που εμείς στην ΕΕΣΥΠ ασπαζόμαστε και εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας λειτουργία και προωθούμε προς τις θυγατρικές μας μέσω ενιαίων κανόνων και πολιτικών”.

capital
ΠΗΓΗ: capital.gr